PropolisYağ Bazlı Propolis ve Etkisi

https://akademi.arimucizesi.com/wp-content/uploads/2021/03/ari-doktoru.jpg
1.1.1. Yağ Bazlı Propolis

Propolis ekstraktlarının birçok biyolojik aktivitesi geniş çapta araştırılmış ve literatüre geçmiştir. Propolis ekstraktlarının üretimi için en popüler teknik etanol ekstraksiyonudur. Propolisin etanolik ekstraktlarının geniş bir bakteri yelpazesine, özellikle gram pozitif bakteri türlerine karşı etkili olduğu bulunmuştur [28].
Bununla birlikte propolisin etonolik formülasyonu, basit ve etkili bir yöntem olmasına rağmen, alkol toleranslı vakalar, pediatri, kulak burun boğaz, oftalmoloji ve şeker hastaları için uygun değildir. Kısacası etanol, propolis tüketimini insan sağlığına zararlı olduğu için sınırlayıcı bir faktördür [28]–[30].
Bu nedenle yeni arayışlar içerisine girilmiş, propolisin özütlenmesi için etanolün yanı sıra yeni yöntemler veya çözücülerle ilgilenmiştir [29]. Bu çalışmalar, propolis için özütleme çözücüsü olarak yenilebilir bitkisel yağların, trigliseritlerin ve yağ asitlerinin kullanıldığını bildirmiştir. Bununla birlikte, propolis yağ ekstraktlarının biyolojik aktivitesi ve kimyasal bileşimi ile ilgili veriler azdır.
Buriol ve diğerleri, 2009, propolis yağı ekstraktı üretiminde zeytinyağının olumlu özellikleri, yani katı maddeleri, hayvansal yağ, mum ve parafinler ile iyi karışması nedeniyle çözücü olarak seçilmişlerdir. Yağ, propolisten biyoaktif bileşikler çıkarabildiğini bildirmişlerdir [31].
Tosi, Donini, Romagnoli ve Bruni (1996), yağlar da dahil olmak üzere farklı çözücülerle hazırlanan ticari propolis ekstraktlarının antimikrobiyal aktivitesini değerlendirmiştir. Yağ özütü için çok çeşitli antimikrobiyal aktivite bildirmişler ve propolisin ekstraksiyonu için kullanılan çözücünün antimikrobiyal aktivitesinin gücünü etkilediği sonucuna varmışlardır [32].
Carvalho ve diğerleri (2011), yenilebilir bitkisel yağ ve fraksiyonları ile elde edilen bir propolis ekstraktının antitümöral aktivitesini in vivo ve in vitro değerlendirmeyi ve kimyasal bileşimini incelemeyi amaçlamışlardır. Bu doğrultuda kanola yağı (500 ml) ve etanol (%70) içeren iki farklı propolis eksraktesi (sırasıyla kısaltmaları ODEP ve EEP) hazırlamışlardır. Bu iki numune HL-60 (lösemi), HCT-80 (kolon), MDA/MB-435 (göğüs) ve SF-295 (beyin) tümör hücreleri üzerinde denenmiştir. Bu çalışma için 80 adet fare (erkek, 25-30 g) kullanılmıştır. Katı tümör üzerindeki inhibisyon oranı ve propolis ekstraktlarının organ ağırlıklarına etkisini incelemişlerdir (Şekil 1). ODEP ve EEP kıyaslandığında sonuçlar arasında çok fark görülmemekle birlikte ODEP’de doz miktarı arttıkça etkisinin de arttığı görülmektedir. Sonuç olarak, propolis yağı özütünün kanser tedavisi için potansiyeli gösterilmiştir. Propolisin etanol içermeyen bitkisel yağ özütü, pek çok biyoaktif bileşeninin orta derecede toksisite belirtilerine sahip sinerjik etkisine bağlı olarak önemli in vitro ve in vivo antitümör etkiler göstermiştir [29].

Şekil 1.1.3. Katı tümör üzerindeki inhibisyon oranı ve propolis ekstraktlarının organ ağırlıklarına etkisi (in vivo)

Ramanauskienė ve ark. (2011), yağ bazlı propolisin kalite analizi ve antimikrobiyal aktivitesini değerlenmiştir. Özüt, Litvanya’dan gelen propolisin farklı çözücüler kullanılarak maserasyon yöntemiyle üretilmiştir. İki numune hazırlanmıştır. İlk numune (no 1), propolis ve % 96’lık etanolde (1:2 oranında) yumuşatılmış ve zeytinyağıyla ekstrakte edilmiş, ikinci numune (no 2), propolis (% 30) ve sadece zeytinyağı (% 70) karışımlarından oluşturulmuştur. Sonuç olarak, etonolle ön işlem uygulanan propolis yağ ekstratı (no 1) sıcaklığa daha dayanaklı, ve fenolik bileşik içeriğinin daha fazla olduğu bulunmuştur. İçeriğinde; ferulik asit, kumarik asit gibi fenolik asitler ve vanilin baskın maddeler olarak saptanmıştır. Bu aktif maddeler antimikrobiyal ve antibakteriyal etkiye sahiptir. 1 numaralı numune, Gram-negatif bakteri E. coli ve K. pneumoniae’nin propolis yağı özütünün etkisine en dirençli olduğunu göstermiştir (Şekil 2) [33].

Şekil 2. Propolis yağı özütünün antimikrobiyal aktivitesinin değerlendirmesinin sonuçları (bileşim no. 1) (MIC : minumum inhibitör konsantrasyonu) [33].

Reis ve diğerleri (2014), fareler üzerinde propolis yağ ekstresinin antidepresan ve anksiyolitik benzeri aktivitelerini incelemişlerdir. Ekstrat (OEP), kanola yağı (500 ml) ve propolis (50 g) kullanılarak hazırlanmıştır. Sonuç olarak, OEP’in CNS (Merkezi sinir sistemi) kayıtsız hayvan modellerinde hiperokomotor, anksiyolitik ve antidepresan benzeri etkiler gösterdiğini görülmüştür. Ayrıca, farelere zorunlu yüzme testi yapılmış ve ekstrakt zorunlu yüzme testinin neden olduğu stresin ardından antioksidan aktivitesi göstermiştir [34].
Kubiliene ve diğerleri (2015), farklı propolis ekstraktları (Çizelge 1) hazırlamış ve bunların bileşimlerini ve biyolojik aktivitelerini karşılaştırmışlardır. Antimikrobiyal aktivite ile ilgili sonuçlar (Çizelge 2), propolis ekstrelerinin sadece su veya yağ (Al, W1) ile antimikrobiyal aktiviteye sahip olmadığını göstermiştir. Ekstraktlar W2 ve A2, test edilen tüm mikro organizmaların büyümesi ve çoğalması üzerinde istatistiksel olarak önemli inhibisyon göstermiştir. (kubilin) Çeşitli çalışmalar, propolisin antibakteriyel özelliklerinin yüksek flavonoid içeriğine atfedilebileceğini göstermiştir [34].

 

Çizelge 1. Farklı propolis özütlerinin hazırlanma koşulları [28]

Çizelge 2. Propolis ekstraktlarının antimikrobiyal aktivitesi (mm olarak bastırılmış mikrobiyal büyüme bölgesinin yarıçapı) ve DPPH RSA spektrofotometrik verileri (% inhibisyon) [28]

Keskin (2020), propolis ekstraksiyonu için portakal kabuğundaki uçucu yağı (d-limonene) kullanmış ve α-amilaz inhibisyon aktivitesini incelemiştir. Portakal kabuğu yağı propolis özütünün (OPOPE) kimyasal bileşimi, % 70 etanol özü bileşimi (EPE) ile karşılaştırmıştır. OPOPE ekstraksiyonu, basit maserasyon tekniği ile yapılmıştır. Sonuç olarak, OPOPE OPO’ya göre daha fazla bileşik sınıfı içermesine rağmen miktar olarak daha düşüktür (Çizelge 3). Antioksidan aktivitesi için FRAP (Demir (III) iyonu indirgeyici antioksidan gücü yöntemi) ve DPPH (Difenil-1-pikrihidrazil radikal söndürücü kapasite yöntemi) testleri yapılmıştır (FRAP). EPE’nin OPOPE’den iki kat daha fazla antioksidan aktivite gösterdiği bulunmuştur (Çizelge 4). Bu sonuç, bu ekstraktların toplam fenolik ve toplam flavonoid içerikleri ile açıklanabilmiştir. OPOPE’nin antioksidan aktivitesinin, test edilen deneysel koşullar altında OPO’nun (portakal kabuğu yağı) hiçbir antioksidan aktivitesi tespit edilmediğinden ekstrakte edilmiş propolis aktif bileşikleri ile ilişkili olduğu sonuçlardan da açıktır. OPOPE ayrıca α-amilaz üzerinde OPO’dan daha iyi inhibe edici aktivite göstermiştir (Çizelge 5). Elde edilen sonuçlar, portakal kabuğu yağının propolis ekstraksiyonu için yeni bir çözücü olabileceğini göstermiştir [30].

Çizelge 3. Toplam fenolik ve toplam flavonoid içeriği özler (GAE : fenolik içeriği, QE: Flavonoid içeriği) [30]

Çizelge 4. Ekstraktların antioksidan aktivitesi [30]

Çizelge 5. OPO ve OPOPE’nin α-amilaz inhibisyon özellikleri [30]

 

KAYNAKLAR

[28] L. Kubiliene et al., “Alternative preparation of propolis extracts: Comparison of their composition and biological activities,” BMC Complement. Altern. Med., vol. 15, no. 1, pp. 1–7, 2015, doi: 10.1186/s12906-015-0677-5.

[29] A. A. Carvalho et al., “In vivo antitumoural activity and composition of an oil extract of Brazilian propolis,” Food Chem., vol. 126, no. 3, pp. 1239–1245, 2011, doi: 10.1016/j.foodchem.2010.12.035.

[30] Ş. Keskin, “Orange peel volatile oil: A green solvent for propolis extraction, enhanced α-amylase inhibition activity,” Flavour Fragr. J., vol. 35, no. 4, pp. 411–416, 2020, doi: 10.1002/ffj.3576.

[31] Buriol, L., Finger, D., Schmidt, E. M., Santos, J. M. T., Rosa, M. R., Quináia, S. P., et

Yorumlar

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretleyin *

www.arimucizesi.com'a dön